Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

owlyou
7388 32c7
Reposted fromoblivious oblivious
owlyou
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromchocoway chocoway viaslowianecznik slowianecznik
owlyou
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaslowianecznik slowianecznik
owlyou
9843 cc11
owlyou
3827 48c0
owlyou
4547 c299 500
owlyou
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
owlyou
They wanted to shoot me making games on local TV. I couldn't resist.

Reposted fromNeutrum Neutrum viascorpix scorpix
owlyou
Reposted frommayamar mayamar viascorpix scorpix
owlyou
Reposted fromhysterie hysterie viascorpix scorpix
9577 d9ff
Reposted fromsunlight sunlight viagolondrina golondrina
owlyou
3420 2b3f

February 22 2017

owlyou
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran "Madame Tussaud"
Reposted frommajkey majkey viajeannes jeannes
owlyou
4173 bfa6
Reposted fromwwannie wwannie viadefinicjamilosci definicjamilosci
owlyou
1092 e3db
Reposted fromlittlefool littlefool viagolondrina golondrina
owlyou
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viagolondrina golondrina
owlyou
9753 62c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagolondrina golondrina
owlyou
owlyou
4451 2536
owlyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl